تكذيب

تكذيب
اخيرا بيانيه اى با امضاى ‘ رى ستارت’ منتشر شده است كه اسامى تعدادي از فعالين سياسي و از جمله اسم من را جعل كرده و به عنوان حاميان يك بيانيه مضحك اعلام كرده اند. اين عمل از هر نوع پرنسيب سياسى بدور بوده و تنها ميتواند كار تعدادى شارلاتان و بى هويت است كه به شعور مردم توهين كرده و يخواهند از بابت اعتبار ديگران خود را مطرح كنند باشد.

بدينوسيله اعلام ميدارم كه اسم من به عنوان امضاكننده جعل شده و اين حركت را محكوم ميكنند. شارلاتانهايي مانند اينها بايد در همه جا افشا شده و مجبور به جوابگويي در مقابل اين حركت وقيحانه شوند.

شيوا محبوبي
سخنگوي و مسئول كميته مبارزه براى آزادي زندانيان سياسي در ايران
دهم ژوئن ٢٠١٨

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on June 11, 2018, in Political Prisoners - زندانيان سياسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: