نامه شيوا محبوبي به نازي پايكيدزه، قهرمان شطرنج زنان آمريكا

azip-chess-jpeg

ترجمه فارسي نامه شيوا محبوبي به نازي پايكيدزه، قهرمان شطرنج زنان آمريكا ،  در رابطه با بايكوت شركت در مسابقات قهرماني شطرنج در ايران
نازي پايكيدزه گرامي
تصميم شما براي بايكوت كردن  مسابقات قهرماني شطرنج  زنان در فوريه ٢٠١٧ در ايران و صحبت كردن علني شما در اعتراض به مجبور كردن زنان به حجاب  بسيار قابل تحسين و اميد بخش است.
اسم من شيوا محبوبي است و من به عنوان زني كه در ايران بزرگ شده  و تحميل شدن حجاب را  از همان كودكي تجربه كرده ام به شما نامه مينويسم.  من به دليل مطالبه حقم بيش از سه سال را در سن شانزده  سالگي در زندانهاي   ايران سپري كرده و شكنجه شدم. زماني كه سيزده سالم بود  من را  به جرم اينكه بخش كوچكي از موهايم از روسري بيرون بود به مدت دو هفته از مدرسه اخراج كردند. احساس كردم كه تحقيرم كرده اند و عصباني بودم

حجاب يك تكه پارچه و يا يك مدل لباس نيست. حجاب  سمبل بيحقوقي زنان است. حجاب يك زندان متحرك است.  من اين را ميدانم چرا كه  تحقير و فشار پوشيدن حجاب را هر روز  و براي سالها در زندگيم تجربه كرده ام. من اين را ميدانم  چرا كه  نظاره گر اين بوده ام كه  چگونه مامورين دولت اسلامي  ما زنان را به جرم نپوشيدن  كامل حجاب مجازات شديد كرده و مورد حمله قرار دادند.   آيا ميتوانيد تصور كنيد كه  چه احساسي است كه هر روز را در ترس  زندگي كنيد فقط به خاطر لباسي كه ميپوشيد؟  پوشيدن حجاب انتخاب نيست، حكم تحميلي اسلامي است  كه در ايران و كشورهاي ديگر تحت حاكميت  قوانين اسلامي اجرا شده و كساني كه سرپيچي ميكنند  مورد مجازات قرار ميگيرند.  زنان در ايران هرگز حجاب را انتخاب نكرده اند ، آنها از سال ١٣٧٩ عليه حجاب اعتراض كرده اند.
من از ايران فرار كردم  و در انگلستان زندگي ميكنم. يك فعال حقوق زنان و سخنگوي كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي هستم. از طرف ميليونها زن در ايران، از شما به خاطر تصميم شجاعانه تان  و صحبت عليه سركوب زنان تشكر ميكنم. قبول كردن پوشيدن حجاب به عنوان پيش شرط شركت در مسابقات قهرماني شطرنج زنان  در ايران، توهين به  منزلت و شأن همه زنان است. من اميدوارم  كه ساير قهرمانان و ورزشكاران حركت شما را الگو قرار داده و  و از منزلت خود به عنوان يك زن دفاع كنند
تصميم شما در  بايكوت كردن  مسابقات قهرماني شطرنج و صحبت  عليه پوشيدن حجاب به معناي حمايت از ميليونها زن و مبارزه آنها عليه اين سمبل بردگيست. تصميم شما به معناي حمايت از صدها مدافع حقوق زنان است كه در حال حاضر در زندان هستند
تصميم شما به معناي حمايت از ميليونها دختر بچه هفت ساله در ايران است كه هيجان و شادي اولين روز مدرسه شان با تحميل حجاب به آنها در هم شكسته شده است
با بهترين احترامها
شيوا محبوبي

16/10/2016

To: Nazi Paikidze-Barnes, 2016 U.S. Women’s Chess Champion

Re: The 2017 Women’s World Chess Championship

Dear Nazi Paikidze

Your decision to boycott the Women’s World Chess Championship in Iran in February 2017 and speaking out against forcing women to wear hijab is tremendously admirable and inspiring.

My name is Shiva Mahbobi and I am writing to you as a woman who grew up in Iran and experienced being forced to wear hijab (Islamic dress code) from childhood. I spent more than three year in prisons in Iran as a political prisoner and was tortured at the age of 16 for demanding my rights.

When I was only 13 years old I was suspended from school for two weeks as a punishment just because a small piece of my hair was not covered under my scarf. I felt humiliated, angry.

Hijab is not just a piece of clothing or a dress style. Hijab is a symbol of women’s slavery. Hijab is a mobile prison for women. I know this because I have experienced the humiliation and pressure of wearing hijab every single day of my life for many years in Iran. I know this because I saw how we women were punished severely and attacked by the Islamic government’s guards for not properly wearing hijab. Could you e imagine how would it feel like to live in fear every single day because of what you wear?  Wearing hijab is not a choice, it is an imposed Islamic decree in Iran and other countries under the Islamic laws and severe punishment awaits those who do not submit to it. Women in Iran have never chosen hijab, they have been demonstrating against wearing hijab since 1979 in Iran.

I fled Iran and living in the UK now. I am a women’s rights activist and the spokesperson for the Campaign to Free Political Prisoners (CFPPI).

On behalf of millions of women in Iran, I would like to thank you for your courageous decision to boycott and speaking up against suppression of women. Accepting the condition of wearing hijab as a prerequisite for attending the Women’s World Chess Championship in Iran is an insult to the dignity of all women. I am hoping that all other champions and athletes follow your example and stand up and defend their own dignity as a woman.

Your decision to boycott the Women’s World Chess Championship in Iran to protest wearing compulsory hijab is a support for millions of women and their fight against this symbol of slavery. Your decision supports hundreds of women’s rights activists who are in prison in Iran now.

Your decision supports millions of seven-years-old girls, whom their excitement of first day of school, has been crushed by being forced to wear hijab.

Best regards

Shiva Mahbobi

shiva.mahbobi@gmail.com

@shivamahbobi

 

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on October 16, 2016, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى, Women's Rights - زنان and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. The woman must be United against the religious heart minded in the whole world to get the freedom and equal right for all woman in the world.

    Liked by 1 person

  2. The woman must be United against the religious heart minded in the whole world to get the freedom and equal right for all woman in the world.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: