قهرمانی شطرنج در 2017 در تهران را تحریم میکند

untitled

نازی پایکیدزه Nazi Paikidze#

قهرمان شطرنج است که این طومار را شروع کرده است در اعتراض به تبعیض جنسی زنان و به طور مشخص علیه تحمیل پوشیدن حجاب به شطرنج بازانی که برای مسابقه در ایران و سایر کشورهای تحت حاکمیت قوانین اسلامی شرکت میکنند. لطفا امضا کنید. نازی پایکیدزه اعلام کرده است که مسابقات قهرمانی شطرنج در 2017 در تهران را تحریم میکند و حاضر نیست با بر سر کردن حجاب از ستم بر زنان حمایت کند. این اقدام موثر و جالبیست علیه حجاب که میتواند نوجه دنیا را به معنای حجاب برای میلیونها زنی که حجاب به انها تحمیل شده و هر روز در یک زندان متحرک زندگی میکنند جلب کند

please sign and share: .
https://www.change.org/p/stop-women-s-oppression-at-the-world-chess-championship-by-challenging-fide-s-decision?source_location=petitions_share_skip

” Paikidze announced that she will boycott the Women’s World Chess Championship 2017 in Tehran, Iran due to its hijab dress code. She has stated, “I will NOT wear a hijab and support women’s oppression. Even if it means missing one of the most important competitions of my career.”
Nazí Paikidze

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on October 10, 2016, in English, فارسى, Women's Rights - زنان and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: