Monthly Archives: April 2016

نباید غفلت کرد

image

آتنا دائمي در فيس بوكش نوشته است
” پرونده آرش صادقی، گلرخ ایرایی ،نوید کامران و بهنام موسیوند به اجرای احکام دادسرای اوین ارسال شد. قابل توجه عزیزانی که گمان میکنند آزادی با سند اقدامی ست به معنای اینکه دیگر کاری با شما نداریم”

آتنا بر نكته مهمي انگشت گذاشته است. زنداني كه با سند و موقت آزاد ميشود هنوز در خطر  است ، نمونه ناهيد گرجي يكي از آنهاست كه دوباره به زندان بر گردانده شد. زنداني كه حكم اعدامش    لغو ميشود هنوز در خطر اعدام است و براي آزاديش بايد جنگيد، مثال منصور آروند يكي از آنهاست كه حكمش به ابد تغيير كرد اما همينكه اسمش مطرح نشد اعدامش كردند.   مبارزه  براي ازادي  زندانيان سياسي هميشگيست و بايد حواسمان باشد كه  از اين امر غفلت نكنيم.
عكس: از فيس بوك اتنا دائمي

Advertisements

فايل يوتيوب برنامه زنده تلويزيونى براي آزادى زندانيان سياسى- یکشنبه سوم اوريل

فايل يوتيوب برنامه زنده تلويزيونى براي آزادى زندانيان سياسى- یکشنبه سوم اوريل ٢٠١٦ برابر با پانزدهم فروردين ١٣٩٥۔

CFPPI Live TV program on political prisoners in Iran

http://fa.cfppiran.com/?p=7362

مجرى: شيوا محبوبى

%d bloggers like this: