شكست اردوغان در تركيه

On the election in Turkey and pushing back the Islamist and the dream of Erdoğan’s absolute power.

687242-a84e601e-0d55-11e5-af1d-2ec575a6f2f6

در انتخابات تركيه اردوغان راى اكثريت را نياورد و قصد و آرزويش براي قدر قدرت كردن رييس جمهورى و تغيير قانون اساسي شكست خورد و به اين طريق اسلاميون در تركيه و در اين انتخابات به عقب رانده شده اند۔ طبعا سكولاريسم در تركيه و ميان مردم جايگاه خاصى دارد و هر چند در طول اين چند سال حزب اردوغان تلاش كرد تركيه را اسلاميزه كند اما عملا نتوانست۔ حزب دست چپى دمكراتيك خلق كه براي اولين بار سيزده درصد راى اورد با شعار حقوق برابر براي زنان , احترام به ال-جى –بى-تى و حفظ محيط زيست راى تعداد بيشترى را به خود جلب كرد۔ و اين نشان ميدهد كه هر حزبى كه ميخواهد در جامعه توجه بيشتري به خود جلب كند بايد از حقوق برابر انسانها و مخصوصا حقوق زنان اسم ببرد۔ گفته ميشود اگر تا ٤٥ روز دولت ايتلافى تشكيل نشود اردوغان ميتواند درخواست يك انتخابات ديگر بكند۔

مهمترين نتيجه اين انتخابات عقب راندن اسلاميون در تركيه است اما سوال اينست كه علاوه بر اين نتيجه انتخابات و تشكيل دولت ايتلافى چه تاثيراتى بر تركيه و منطقه خواهد داشت؟ چه تاثيرى بر پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا دارد؟ چه تاثيري بر تضعيف ناسيوناليسم از جمله ناسيوناليسم ترك و كرد در تركيه دارد؟

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on June 8, 2015, in Other, فارسى and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: