من شارلى هستم, شعار مردم آزاديخواه فرانسه و دنيا

Danish-Cartoon-11Charlie-Hebdo

” من شارلى هستم” اين شعار مردم آزاديخواه فرانسه و دنيا به حمله جنايتكاران اسلامى به دفتر مجله ” شارلي ابدو” است.

جنايتكاران اسلامى امروز چهارشنبه ٧ ژانويه در پاريس در حمله به دفتر “شارلى ابدو” سردبير اين نشريه سردبير آن استفان شاربونیه و سه نفر از سرشناس‌ترین كاریکاتوریست‌های فرانسه و ۸ نفر ديگر را كشتند و در واقع سردبير و اعضاى هيئت تحريريه و كارتونيستهاى اين مجله در دفتر را يكى يكى اعدام كردند. دفتر اين نشريه در سال ٢٠١١ به خاطر چاپ كردن کاریکاتور محمد و دفاع از آزادى بيان مورد حمله قرار گرفت. جنايتكاران اسلامى در پاريس در هيئت تحريريه ” شارلي ابدو” را اعدام ميكنند, در ايران هزاران نفر را اعدام ميكنند و درسوريه و عراق زنان و مردان را قتل عام ميكنند. اين اسلام است و جنايتكاران اسلامى. براى دفاع از آزادى بيان بايد همه جا عليه اسلاميون ايستاد و بايد دنيا عليه اين جنايتكاران بپا خيزد و مماشات دولتها را با جريانات اسلامى در هر شكل و فرمش افشا و محكوم كنند. بايد همه كارتونهايى كه مجله ” شارلى ابدو ” به خاطرش مورد تهاجم قرار گرفت در ابعاد ميليونى پخش كنيم. شيوا محبوبى

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on January 7, 2015, in Religion, فارسى and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: