ارزيابى از فعاليت يكساله

شيوا محبوبى:

ارزيابى از فعاليت يكساله

3

كارزار ” نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” كارزار حمايت از زندانيان سياسى محروم از درمان

اولين باري كه وضعيت زندانيان محروم از درمان را به صورت منسجم مطرح كرديم در سال ٢٠١٢ بود . تعدادي از زندانيان زندان رجايى شهر در تماس با كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى، ما را در جريان محروم بودن زندانيان از دارو و درمان قرار دادند. طبعا محروميت زندانى از درمان در طول حاكميت رژيم در ايران هميشه اهرمى براى فشار بيشتر به زندانى بوده است اما با گزارشات مكررى كه دريافت كرديم متوجه شديم مسئله محروميت زندانيان از درمان اينبار به طور وسيع، سيستماتيك و هدفمند به كار برده ميشود و رژيم قصد دارد از اين طريق و در خفا زندانيان سياسي را از بين ميبرد. اين تاكتيك رژيم در زندانها طبعا در ادامه سياست شكنجه و كشتار رژيم بوده و ميباشد اما در حقيقت عقب نشينى رژيم در مقابل اعتراض جهانى عليه احكام اعدام است. در طول چند سال اخير هر حكم اعدام زندانى سياسى با موجى از اعتراض در ايران ودر سطح جهان روبرو شده است، براى اكثر زندانيان زير اعدام كارزارهاى وسيعى برگزار شده است و اين كارزارها چهره جنايتكار رژيم اسلامى را هر چه بيشتر افشا كرده است

نكته قابل توجه اين بود كه در حاليكه اين جنايت مرتبا در جريان بود و چندين زندانى به دليل محروميت از درمان جان باخته بودند اما حساسيت عمومى و جهانى در مقابل اين مسئله ديده نميشد. حتى در ميان برخى از مدافعين آزادى زندانيان سياسى گاها گفته ميشد كه محروميت از درمان هميشه بوده است و اين جديد نيست و چرا بايد يك كارزار ويژه داشته باشد. بخشى از كار ما صحبت و روشنگرى در مورد اين مسئله بود . صحبت ما اين بود كه بايد سياستهاي رژيم را ديد و اقدام كرد، محروميت زندانى از دارو تنها چند مورد هميشگى نيست ( هر چند كه همان چند مورد هم نبايد باشد ) اين يك حركت سيستماتيك و هدفمند رژيم است. رژيم ميداند در اين دوران با اعدام هر زندانى سياسي دنيا عليه او بسيج ميشود و آبروريزى بيشترى برايش به بار مياورد و به اين دليل است كه از روشى كم هزينه تر استفاده كرده و با محروميت زندانيان از دارو آنها را بدور از چشم جهانيان از بين ميبرد و يا در زندان ناتوان و مريضشان ميكند. حق سلامتى را از آنها سلب ميكند و به اين طريق شكنجه تدريجى كرده و جسما و روحا نابودشان ميكند. ما در كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي اسم اين جنايت را ” اعدام خاموش” گذاشته و تلاش كرده ايم در سطح وسيعترى در رابطه با جدى بودن اين خطر آگاهگرى نموده و سياست رژيم را در اين رابطه افشا كنيم.

 در ماه ژوئن ٢٠١٢ و به مناسبت بيستم ژوئن – روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى ، وضعيت زندانيان زندان رجايى شهر را در يك گزارش چهار صفحه اى در جلسه اى به هيئت اتحاديه اروپا ارائه داده و از آنها خواستيم كه سريعا اقدام كنند. به نظر ميامد اولين بارى بود كه اين هيئت با چنين گزارش   تكان دهنده اى روبرو ميگرديد. يكروز پس از ملاقات، اين هيئت گزارش ما را به سفيران اتحاديه اروپا در كشورهاى مختلف و از جمله ايران ارسال كرد. در جلسه معرفى سفير جديد رژيم در بلژيك نيز مسئله زندانيان محروم از درمان در زندان رجايى شهر از سوى كميته هاى اين هيئت مطرح گرديد. پس از چند ماه از طريق زندانيان زندان رجايى شهر با خبر شديم كه اندك امكانات پزشكى در اختيار اين زندانيان قرار داده شده است و تعدادي را به بيمارستان برده اند، اما اين امكانات درمانى بسيار محدود و موقت بود و پس از مدتى اين امكان دوباره از زندانيان گرفته شد.

 ما اقدام به جمع آورى اطلاعات بيشترى در مورد زندانهاى ديگر و موضوع محروميت از درمان كرديم . خبر درگذشت افشين اسانلو كارگر زندانى در ماه ژوئن ٢٠١٣ موضوع زندانيان محروم از درمان را هر چه بيشتر مطرح كرد. ما مجددا با استناد به وضعيت افشين اسانلو در مورد وضعيت زندانيان بيمار به مقامات بين المللى نامه ارسال كرده و خواهان پيگيرى اين موضوع شديم. در طول اين مدت گزارشات و اخبار زندانيان سياسي محروم از درمان روز بروز افزايش ميافت و زندانيان سياسي خواستار اين بودند كه سريعا به اين موضوع پرداخته شود.

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در جواب به اين ضرورت و جهت جلب توجه افكار عمومى به وضعيت زندانيان بيمار و اعدامهاى خاموش در زندانها، در ماه اكتبر ٢٠١٣ اقدام به برپايى كارزارى به نام “نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” كرد. كميته در ابتدا دست به جمع آورى ليست زندانيان محروم از درمان ، بيمارى و وضعيتشان زد و ليستى ۹۸ نفره را تهيه كرد. طبعا اين ليست تمام زندانيان را در بر نميگرفت و تعداد محدودى از زندانيان بودند. اين ليست را ما به عنوان سند نمونه در بيان وضعيت وخيم زندانيان سياسي ارائه داده و به مردم معرفى كرديم.

اولين اقدام اين كارزار معرفى چهره و وضعيت زندانيان محروم از درمان به مردم بود. اين كارزار با يك فعاليت فشرده دو ماهه آغاز گرديد. از دهم اكتبر ٢٠١٣ مصادف با روز جهانى عليه اعدام الى دهم دسامبر ٢٠١٣ مصادف با روز جهانى حقوق بشر، به مدت دو ماه هر روز عكس و شرح حال يك يا دو زندانى محروم از دارو و درمان به زبان فارسي و انگليسى در وبلاگها ى كميته و فيس بوك و كلا ميدهاى اجتماعى پخش ميشد. در عين حال طومارى براى امضا و گزارشى سى صفحه اى شامل ليست اين زندانيان تهيه گرديد.

 اين گزارش به دولتهاى اروپايى ، كانادا و آمريكا، سازمانهاى جهانى و سازمانهاى مدافع حقوق انسانى از جمله احمد شهيد ارائه داده شد. نمايندگان كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى ملاقاتها و مكاتبات وسيعى را با اتحاديه اروپا ، وزارت خارجه چند دولت اروپايى و دفتر احمد شهيد صورت داده و ضمن ارائه اين گزارش از آنها خواستند كه وضعيت زندانيان سياسي محروم از درمان را رسما و به صورت بخش مجزائى در گزارشات جهانى برجسته نموده و به رژيم اسلامى در ايران جهت ارائه امكانات در مانى به اين زندانيان فشار بياورند. نازنين افشين جم، فعال حقوق بشر، اين گزارش رابه دولت كانادا و احمد شهيد ارائه داد. مريم موذن زاده ، سخنگوى كمپين كاظمينى بروجردى نيز اين گزارش را درسطح وسيعى در ملاقاتهايش با سازمانهاى جهانى و مقامات برخى از كشورهاى اروپايى ارائه داد.

  اين كمپين از سوي زندانيان سياسي كه زجر عدم دسترسي به درمان را هر روزه تجربه ميكردند مورد استقبال قرار گرفت. زندانيان سياسى تماس ميگرفتند و ليست زندانيان بيمار را ارائه داده و پيام و نامه حمايتي از اين كمبين صادر ميكردند ; دو مورد اين نامه ها ، نامه   ٤٧ نفر از زندان سياسي بند ٣٥٠ زندان اوين و نامه ٢٥ تن از زندان سياسي زندان رجايى شهر بود.

علاوه بر سخنرانى و مصاحبه در رسانه هاي مختلف ، اختصاص دادن برنامه تلويزيونى زندانيان سياسي به اين موضوع و ارائه گزارش و ملاقات با مقامات بين المللى و تماس با سازمانهاى جهانى حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل، سازمان رهايى از شكنجه، سازمان پزشكان براى حقوق بشر، فدراسيون جهانى كارگران ترانسپورت، كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا، اين گزارش همراه با نامه اى براى هيئتى كه از سوى پارلمان اروپا در دسامبر ٢٠١٣ به ايران رفت نيز ارسال گرديد. در طول اين يكسال ما همچنين دست به اقدامات سمبليك جهت برجسته كردن وضعيت زندانيان سياسي محروم از درمان زديم. از جمله در روز ٢٣ اكتبر٢٠١٣ همزمان با ارائه گزارش از سوى احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران در مجمع عمومى سازمان ملل يك حركت اعتراضى تويترى جهت حمايت از زندانيان سياسى محروم از دارو و درمان فراخوان داده شد. روز ١٤ فوريه ٢٠١٤ به مناسبت روز والنتاين ( روز عشاق) فراخوان يك حركت حمايتى را داديم و در اين روز در ۹ شهر دنيا حركات سمبليك برگزار شد. به مناسبت نوروز ١٣۹٣ از مردم خواستيم به زندانيان محروم از درمان در زندانها به مناسبت سال نو نامه بنويسند و به آنها بگويند كه مردم نميگذارند قلبشان از تپش باز ايستد. روز بيستم ژوئن برابر با سى خرداد ١٣۹٣ روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسي را به حمايت از زندانيان محروم از درمان اختصاص داديم.

پس از يكسال فعاليت مستمر و خستگى ناپذير فعالين كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران كارزار       ” نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” با همكارى ساير فعالين مدافع آزادى زندانيان سياسى موفق شد سياست شكنجه و ” اعدام خاموش” زندانيان توسط رژيم را هر چه بيشتر افشا نموده و وضعيت اين زندانيان را براى اولين بار در سطح وسيعي مطرح كند. اين كارزار موفق شد توجه و عكس العمل سازمانهاى جهانى را به جدى بودن اين موضوع و ضرورت برجسته كردن واقدام هر چه سريعتر در اين رابطه جلب نمايد. پس از يكسال فعاليت اين كارزار، دبير كل سازمان ملل، بن كى مون، در گزارش دوازدهم آگوست ٢٠١٤ خود به شصت و نهمين مجمع سازمان ملل در رابطه با وضعيت ايران، وضعيت زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان را برجسته كرده و براي اولين بار بخشى از گزارشش را به اين موضوع اختصاص داده است. مطرح كردن وضعيت زندانيان محروم از درمان از سوى سازمانهاي جهانى كمك ميكند تا افكار عمومى توجه بيشترى به موضوع زندانيان محروم از درمان كرده و فشار موثرترى به رژيم بياورند.

 طبعا موفقيتهاى فوق شروع كار ماست. چرا كه عليرغم انعكاس وضعيت زندانيان محروم از درمان تنها به تعداد كمى از زندانيان سياسي امكانات درمانى محدودى داده شده است. از طرفى سازمانهاي جهانى هنوز به طور عملى و موثر به رژيم جهت ارائه امكانات درمانى به زندانيان فشار نياورده اند. تعداد وسيعى از زندانيان همچنان از امكانات درمانى محروم هستند و رژيم از هر فرصتى براى اعمال فشار بر اين زندانيان استفاده ميكند.

 كارزار ” نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” متوقف نشده و ادامه دارد. اين كارزار همچنان   در حال جمع آورى اسامى زندانيان محروم از درمان ،خبر رسانى، ارائه گزارش به سازمانهاى جهانى و بسيج مردم عليه سياست شكنجه و كشار رژيم ميباشد. اين كارزار بايد اهرم فشارى بر سازمانهاى جهانى و دولتهاى وابسته به انها باشد و اجازه ندهد اين سازمانها چشمان خود را بر وضعيت زندانيان سياسي ببندند. اين كارزار بايد هر چه وسيعتر عليه شكنجه زندانيان و ” اعدامهاى خاموش” به ميدان آمده و سياست محروم كردن زندانيان از درمان را افشا كند و اجازه ندهد رژيم زندانيان را به قتل برساند. كارزار ” نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” به كمك و همكارى شما نياز دارد. زندانيان سياسي محروم از درمان به كمك شما نياز دارند.

طومار حمايت از اين كارزار

http://www.change.org/p/don-t-let-their-heartbeats-stop

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on November 17, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: