نظر شما در مورد اعتصاب غذا چيست؟

12zendani-dar-etesabe...1 on hunger strike

 اعتصاب غذا در حمايت از زندانيان سياسى

اخبار اعتصاب غذاى زندانيان سياسى اكنون ديگر جزو اخبار روزانه زندانيان سياسي شده است. در هفته هاي اخير تعدادى در زندانهاي مختلف دست به اعتصاب غذا زده اند از جمله دو تن رضا شهابى و لطيف حسنى كه اخيرا لطيف حسنى پس از پنجاه روز به اعتصابش پايان داد. اعتصاب غذا وضعيت جسمى اين دو زندانى را كه از وضعيت جسمى وخيمى رنج ميبردند و رژيم نيز آگاهانه آنها را از دارو و معالجه محروم كرده بود هر چه بيشتر رو به وخامت كشاند

پيشتر نيز تعدادى از زندانيان سياسي بند ٣٥٠ زندان اوين در اعتراض به عدم رسیدگی به درمان زندانیان بیمار در زندان اوین، اعتراض به تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی و در همبستگی با دراویش زندانی و اعتراض نسبت به ضرب و شتم و برخورد با خانواده‌های دراویش و زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده اند. در موارد قبلى زندانيان اعلام كرده بودند كه اگر به خواسته هايشان رسيدگى نشود دست به اعتصاب خشک زده و همچنین برای اعتراض به ملاقات خانواده های خود نخواهند رفت. هر روز تعداد بيشترى از زندانيان مختلف به صورت پراكنده و يا دسته جمعى در زندانهاي مختلف دست به اعتصاب غذا ميزنند. برخى از زندانيان سياسى چند ين بار تا حال دست به اعتصاب غذا زده اند كه باعث خونريزى معده، وخامت بيماريشان و تحليل رفتن سلامت جسميشان شده است.

اما در قبال اعتصاب غذا چه موضعى بايد گرفت؟ از يك سو زندانى به شدت تحت فشار است و گاها شايد راه چاره اى نبيند به جز دست زدن به اعتصاب غذا و از سوى ديگر عمل اعتصاب غذا وضعيت زندانى را بدتر كرده و ممكن است حتى زندانى را از بين ببرد. زندانى در مقابل يك تصميم بسيار سختى قرار ميگيرد. طبعا بسيارى از ما نگران وضعيت زندانيان هستيم و در حد امكان خبر اعتصاب را به اطلاع ديگران ميرسانيم اما احتمالا نگرش متفاوتى به مسئله اعتصاب غذا داريم. برخى موافق اعتصا ب غذا به عنوان يك روش مبارزه هستند و برخى ديگر مخالف. برخى از فعالين عرصه دفاع از آزادى زندانيان سياسي كه موافق اين حركت هستند حتى به عنوان حمايت در كشورهاى مختلف دست به اعتصاب غذا ميزنند.

در طول ٣٥ سال حاكميت رژيم، بارها در زندانها اعتصاب غذا شده است اما رژيم تا حال وقعى بهوضعيت اعتصاب كنندگان نگذاشته است. دليل اين بيتوجهى كم و بيش براى ما روشن است: رژيم برايش مهم نيست زندانى در اثر اعتصاب غذا بميرد، آبرويى ندارد كه نگران حفظ آن باشد، با توجه به اينكه ميداند ممكن است اعتصاب كننده جانش در خطر باشد هنوز به فشارش ادامه داده و زندانى را به سوى مرگ سوق ميدهد.

من جزو آن دسته از فعالين هستم كه مخالف اعتصاب غذا در داخل و خارج زندان به عنوان يك روش اعتراض ميباشم. كما اينكه نهايت احترام را براى زندانيان سياسى و شجاعتشان و اقدامات اعتراضيشان قائل هستم, اما از نظر من اعتصاب غذا نه تنها تعرضى نيست و روحيه بالايى به زندانى و مردم نميدهد، بلكه شكننده و ياس آفرين است. اعتصاب غذا آزار رساندن به جسم فرد است، يك نوع خودكشى است. زندانى كه در بدترين شرايط نگه داشته ميشود و از لحاظ جسمى و روحى بيشترين فشار را تحمل ميكند مجبور ميشود دست به اعتصاب غذا بزند و جسم تحليل رفته اش را در معرض مرگ تدريجى قرار بدهد. سئوال اينست عليرغم تمام اين مخاطرات چرا يك زندانى دست به اعتصاب غذا ميزند؟

زنداني سياسي فردى است كه در بيرون از زندان عليه نابرابرى و اجحاف سخن گفته و اعتراض كرده است، در مقابل ظلم و ستم ساكت ننشسته ، از حق خود و ديگران دفاع كرده و به همين دليل به زندان افكنده شده است. اين فرد در زندان نيز همان فرد مبارز است و نميتواند در مقابل بيحقوقى و ظلمى كه به خود و همبنديانش تحميل ميشود ساكت بماند در نتيجه دست به اعتراض در اشكال مختلف ميزند. برخى از زندانيان در شكل ارسال نامه به سازمانهاى جهانى و خبررسانى اين اعتراض خود را نشان ميدهند، برخى ديگر علاوه بر اين دست به اعتصاب غذا نيز ميزنند.

اعتصاب غذا روش ايدال يك زندانى براى مبارزه نيست. زندانى نميتواند مثل من و شما در مقابل مجلس و دفاتر رسمى و سفارتخانه هاى رژيم اعتراض كند، كنفرانس تشكيل دهد، كارزار اعتراضى صورت بدهد و يا در خيابانها تظاهرات بر پاكند. زندانى خود واقف است با چه خطرى روبروست اما به جايى ميرسد كه چاره اى جز اعتصاب نميبيند. تصميم به اعتصاب غذا تصميم بسيار سختيست چرا كه تصميم به مردن است . عموما هنگاميكه زندانى تصميم به اعتصاب غذا ميگيرد ميداند كه ممكن است هرگز خانواده و عزيزانش را نبيند، فلج بشود و جانش را از دست بدهد. هر روزى كه از اعتصاب ميگذرد يك قدم به مرگ نزديك ميشود. اين را من به عنوان كسى نميگويم كه فقط اخبار زندانيان سياسي اعتصابى را خوانده است بلكه به عنوان كسى ميگويم كه مدت كوتاه ده روزه اى به همراه سه تن از هم سلوليهايم دست به اعتصاب غذا زدم. اعتصاب غذاى ما در اعتراض به نگهدارى بدون دليل در سلول انفرادى، محروميت از استحمام ، وسايل بهداشتى و ملاقات با خانواده بود. صدايمان به جايى نميرسيد، خبررسانى به خارج از زندان در دهه شصت مثل حالا نبوده و بسختى امكان پذير بود. از آنجايى كه احساس ميكرديم كار ديگرى از دستمان بر نميايد بناچار براى رساندن صداى اعتراضمان دست به اعتصاب غذا ى نامحدود زديم. هر روزى كه ميگذشت تاثير اعتصاب را در جسمم ميديدم، گوشم مرتبا صداى خش خش ميشنيد، حركات بدنم آهسته شده بود و حتى بر داشتن چند قدم كوتاه براى رفتن به توالت برايم دشوار بود. در آنموقع كه فقط ١۹ سال داشتم در ذهنم، خودم را براى مرگ آماده ميكردم. دوست نداشتم بميرم اما چاره اى نميديدم چرا كه جانيان رژيم در زندان حتى همان حداقل امكانات را از من و همسلوليهايم گرفته بودند و به عنوان يك مبارز نميتوانستم ساكت بمانم. بدترين بخش اعتصاب غذا اين نيست كه گرسنگى ميكشيد چرا كه پس از چند روز گرسنگى ديگر معنا ندارد و احساس گرسنگى نميكنيد. به نظر من بدترين بخش اعتصاب غذا اينست كه نميدانيد آيا زنده ميمانيد يا ميميريد، بدن تا چه ميزان مقاومت خواهد كرد و چه بلايى بر سرتان خواهد آمد؟ اعتصاب غذاى ما پس از ده روز به دليل انتقالمان به بند عمومى شكسته شد. پس از اعتصاب در اولين ملاقاتم با خانواده ، مادرم مرتب از پشت نرده ها به صورت نحيف و بسيار لاغرم نگاه ميكرد و گريه ميكرد. هرگز چشمان اشكبار مادرم و نگاههاى پر از حسرتش را فراموش نكردم.

به نظر من هيچ زندانى نبايد اعتصاب غذا كند چرا كه اعتصاب غذا تنها سلامت جسمى و روحى- روانى زندانى را وخيمتر ميكند ، فشار بسيار زيادى روى خانواده ها يشان ميگذارد و زندانى را در موقعيت به مراتب ضعيف تر و ضربه پذيرترى قرار ميدهد.

تعدادى از فعالين مدافع آزادى زندانيان سياسى در كشورهاى مختلف در حمايت از زندانيان دست به اعتصاب غذا ميزنند. نكته مهم اينست كه وقتى با اعتصاب غذا از زندانيان حمايت ميكنند در واقع اين حركت را به عنوان يك روش برخورد تبليغ و تقويت ميكنند. اعتصاب غذا روحيه را تقويت نميكند، آن را تضعيف ميكند. حتى اگر به پيدايش حركت اعتصاب غذا در تاريخ توجه كنيد حركتى فردى بوده است كه شخص تحت ستم جهت گرفتن حقش از خوردن غذا سرباز زده تا بلكه دلسوزى فرد ظالم را بر انگيزد; حركتى نبوده است در جهت گرفتن حق از طريق بسيج جامعه عليه فرد ظالم.

بايد از مبارزه زندانيان سياسي و آزاديشان دفاع كرد و صدايشان را به گوش جهانيان رساند اما شكل حمايت از اين مبارزه بسيار مهم است. آيا ميخواهيم با روحيه خودكشى و ضعف اززندانيان دفاع كنيم يا با روحيه بالا و تعرضى ؟ به طور عموم بايد نگرش افرادى را كه در خارج از زندان به دهها شكل و امكان اعتراضى دسترسى دارند اما در اين ميان روش اعتصاب غذا را در پيش ميگيرد تجزيه و تحليل كرد و به چالش كشيد. اگر زندانى سياسى امكانات اعتراضى من و شما را كه در خارج از زندان هستيم داشت به احتمال قوى هرگز دست به اعتصاب غذا نميزد.

روز بروز اخبار بيشترى از تعداد اعتصابها در زندانهاي مختلف به دستمان ميرسد و در اين ميان صرف مخالف و يا بموافق بودن با اعتصاب غذا نيز به تنهايى نميتواند راه حلى پيشنهاد كند. ما بايد پيام اعتصاب كنندگان و دليلى كه اين زندانيان را وادار به اعتصاب غذا ميكند را بشنويم. اين اعتصاب غذاها به ما اين پيام را ميدهند: اعتراض جهانى در حمايت از زندانيان سياسي و آزاديشان كافى نيست. زندانى كه بداند در خارج از زندان مردم با تمام قوا افكار عمومى در جهان را عليه رژيم و شكنجه و زندان بسيج ميكنند، در مقابل زندانها و دفاتر رسمى رژيم و سفارتخانه ها در خارج تجمع ميكنند, دولتهاى غربى و سازمانهاى جهانى و رسانه هاي وابسته به آنها را كه با رژيم مماشات ميكنند به چالش بكشند و با ايجاد همبستگى جهانى موثر رژيم را به عقب برانند ديگر نيازى به اين نميبيند از اين بيشتر از جانش مايه گذاشته و دست به اعتصاب غذا بزنند. در مقابل اعتصاب غذاى زندانيان سياسي وظيفه ما شدت دادن به مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي است.

يازدهم جولاى ٢٠١٤

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on July 21, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. اعتصاب غذا کار بیهوده و بسیار اشتباهی‌ است. ما باید زندانیان را از این کار و کار‌های مشابه که به سلامتی‌ آنها صدمه می‌رساند پرهیز داریم. آنها باید سلامتی‌ خود را حفظ کنند تا هم برای نبرد با جهالت آماده باشند و هم بتوانند با فشار روحی و جسمی‌ زندان مبارزه کنند، و هم پس از آزادی بتوانند به زندگی‌ خود با سلامتی‌ ادامه دهند.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: