در ١٨ تير ماه سال ١٣٧٨ چه گذشت؟

 

 

  In commemoration of Iran student protests, July 1999

 در ١٨ تير ماه سال ١٣٧٨ چه گذشت؟

ديروز سالگرد ١۸ تير روز حمله به كوى دانشگاه و به دنبال آن تقريبا پنج روز متوالى خيزش دانشجويان و مردم عليه كشتار رژيم ادامه داشت. در روز ١٨ تير ماه سال ١٣٧٨ چه گذشت؟

بامداد روز هجدهم تير  ١٣٧۸مامورين جنايتكار رژيم با اسلحه و گاز اشك آور وحشيانه به كوى دانشگاه حمله كرده , ديوارها را با پتك و اسلحه شكستند  و دانشجويان را از تختشان در حاليكه در خواب بودند بيرون كشيدند, تعدادى از اين دانشجويان را با گفتن ” يا زهرا” و ” يا حسين” از پنجره هاي طبقه بالا با قصاوت به پايين پرتاب كردند.   اطاقها و سالنهاى دانشگاه را كه قرار بود مكان درس و پرورش و سازندگى باشد به ويرانه اي تبديل كردند.

حسن روحاني  كه در آن هنگام دبير وقت شوراي عالي امنيت ملى بود در سخنرانيش در روز ٢٣ تير ١٣٧۸ از سركوب خيزش دانشجويان و مردم قاطعانه دفاع كرد.

عزت الله ابراهيم نژاد، فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه چمران اهواز ,فرشته عليزاده، فعّال دانش جویی دانشگاه الزهرا  و بسيارى ديگر جزو دانشجويانى بودند كه يا  در همان موقع به قتل رسيدند و يا ناپديشان كردند و بعدا به قتلشان رساندند.  مادر فرشته عليزاده، بر اثر فشارهای روحی سکته قلبی کرد و درگذشت.

سعید زینالی يكى از اين دانشجويانى بود كه  در منزل پدرش در تیر ماه 1378  دستگير شد و هرگز به خانه اش بر نگشت. مادرش پانزده سال است به دنبال سعيدش ميگردد , به همين دليل يكبار حتى به همراه دخترش دستگير شد. جواب مزدوران به او اين بود: ” دو تيكه استخوان را ميخواهى چيكار؟”
اما مادر سعيد و سعيدها هنوز در جستجوى فرزندشان هستند.  واقعه ١۸ تير در تاريخ جنبش دانشجوى و جنبش سرنگونى ثبت شده است. بايد در رابطه با كشتار اين روز, ددمنشى رژيم و سرانش و در عين حال اعتراض و مبارزه مردم عليه رژيم صحبت كرد و نوشت. بايد دادخواست مادر سعيد زينالى  و  خانواده هاي ساير دانشجويان اين حادثه را به گوش جهانيان رساند.

مصاحبه فوق به مناسبت هجدهم تير سال ١٣۹٢ با مادر سعيد زينالى صورت گرفته است. چه كسى ميتواند صداى مادر سعيد و صحبتهايش را بشنود و خشم سراسر وجودش را فرا نگيرد؟ چه تعداد مادران ديگرى هستند كه در آرزوى  ديدار و شنيدن صداى فرزندشان روزها و شبها را سپرى ميكنند؟

ننگ بر كليت اين رژيم جنايت و كشتار

شيوا محبوبى
نوزدهم تيرماه ١٣۹٣
http://zendanisiasi.wordpress.com
https://www.facebook.com/zendani.siasi

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on July 10, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: