وضعيت محمدرضا پورشجرى وخيم تر شده است

in support of political prisoners who are deprived of medical attention.

و ضعيت محمد رضا پورشجرى وبلاگ نويس زندانى هر روز وخيمتر ميشود. به نظر ميايد   كه هنوز وضعيت زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان  كمتر بر جسته شده است و فشار جهانى براي نجات جان اين زندانيان  در حد كافي نيست. از ماه اكتبر ٢٠١٣ كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي  كمپينى به نام “ نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد” را در حمايت از زندانيان بيمار فراخوان داد و  با ارائه گزارش به سازمانهاي جهانى توانسته است تا حدى وضعيت اين زندانيان  را برجسته كند. اين كمپين  به كمك تمامى تشكلها و انسانهاى مدافع آزادى زندانيان سياسي نياز دارد. تنها در پرتو يك كمپپين جهانى قدرتمند  در حمايت از زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان است كه ميتوانيم جان محمد رضا پورشجرى, و تمامى زندانيان محروم از درمان را نجات دهيم. بايد قتل عمدى زندانيان را كه توسط رژيم اسلامى د در شكل محروميت اين زندانيان از دارو و درمان صورت ميگيرد ارا افشا كرد. و رسانه هاى هر چه بيشترى در رابطه با اين قتل خاموش سخن بگويند.

شيوا محبوبى

راديو زمانه : با شیوا محبوبی فعال حقوق بشر و میترا پور شجری دختر محمدرضا پورشجری زندانی سیاسی

وضعیت بحرانی محمدرضا پورشجری در ندامتگاه مرکزی کرج

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on May 5, 2014, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: