قانون برابری بدون تبعیض شهروندان زن و مرد در تونس

Photo_5-2قانون برابری بدون تبعیض شهروندان زن و مرد در تونس

بنابر اخبار  امروز دوشنبه ٧ دسامبر ٢٠١٤ , «برابری بدون تبعیض شهروندان زن و مرد» در قانون اساسی آینده كشور تونس مورد تصويب قرار گرفته است.  هر چند كه تصويب اين بند قانون اساسى لزوما  ضمانت اجرايى ندارد اما صرف تصويب اين قانون يك موفقيت است. جالب اينجاست كه در  خبر گفته شده است  تصويب اين بند  نتیجه توافقی  میان نیروهای اسلامگرای حزب نهضت  و نیروهای لائیک مخالف آن، انجام شده است. اما نكته اي كه اشاره  نشده است مبارزه زنان  تونس براى حقوق برابر است , طبعا اگر مبارزه اي براي برابرى زن در تونس نبود چنين قانونى حتى مطرح هم نميشد چه برسد به تصويبش

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on January 7, 2014, in فارسى, Women's Rights - زنان and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: