جنايت تاريخ مصرف ندارد

جنايت تاريخ مصرف ندارد. گذشت زمان به هيچ عنوان نميتواند جنايت را تقليل بدهد.

بر روي پوستر ى سياه و سفيد كه در شهرهاى مختلف آلمان پخش شده است نوشته شده ” دير شده است اما خيلى دير نيست”. اين پوستر از سوى كمپينى كه هدفش يافتن جنايتكاران دولت نازى و به دادگاه كشيدنشان است اخيرا در آلمان در شهرهاى هامبورگ، برلين و كلن به در و ديوار چسپانده شده است. طرح روى پوستر در ورودى اردوگاه مرگ آشويتس را نشان ميدهد. اين اردوگاه بزرگترين اردوگاه مرگ در زمان هيتلر بود و بيش از يك ميليون انسان در آنجا به قتل رسيد. در اين پوستر از كسانى كه در جنايات اردوگاههاى مرگ نازيها نقش داشته اند خواسته اند تا خود را به اين كمپين معرفى كنند. بر روى اين پوستر نوشته شده است :
” دير است اما خيلى دير نيست. ميليونها انسان بيگناه در جنگ جنايتكارانه نازيها به قتل رسيدند. برخى از مرتكبين اين جنايات هنوز زنده و آزاد هستند. كمك كنيد آنها را به محاكمه بكشانيم”
گفته شده است حدود شصت نفر از دست اندركاران اين اردوگاهها هنوز زنده هستند. برخى از اين افراد جزو نگهبانان اين اردوگاهها و يا جزو تيم جوخه هاى اعدام بوده اند“عفرايم زوروف” رئيس بزرگترين سازمان يهودى حقوق بشر است كه مركزش در اورشليم بوده و در سطح جهان كسانى را كه در جنايات زمان هيتلر دست اندركار بوده اند تحت پيگرد قرار ميدهد. اين سازمان يك خط تلفنى دائمى را اعلام كرده و از مردم خواسته است اگر اطلاعاتى در رابطه با جناتيكارانى كه هنوز زنده هستند دارند با آنها تماس بگيرند. ” زوروف” در مصاحبه خود با بى بى سى ميگويد: متاسفانه تنها تعدادى از اين جنايتكاران محاكمه شده اند، گذشت زمان به هيچ عنوان نميتواند جنايت را تقليل بدهد.

انتشار پوستر كمپين فوق دو سال پس از دستگيري فردى به نام ” دمجانيوك” بود كه در سال ٢٠١١ در حالى كه ۹٠ سالش بود به جرم خدمت در اردوگاه آشويتس دستگير و به پنج سال زندان محكوم شد. فرد ديگرى كه در ماه مى امسال دستگير شد مرد ۹٣ ساله اى بود كه در زندان آشويستش نگهبان بوده و در پيگرد افراد و به جوخه اعدم سپردن مردم در سال ١۹٤١ الى ١۹٤٥ دست داشته بود.

گاها اخبار دستگيري كسانى را كه در دهه هاى قبل در جنايت عليه مردم در كشورهاى مختلف دست داشته اند را ميخوانيم. بسيارى از اين جنايتكاران پير شده اند اما فرزندان و نوه ها و گروههاى مدافع حقوق انسانى خواهان دادخواهى و محاكمه اين جنايتكاران هستند.

اين خبر آدم را به ياد جنايات دهه ٦٠، كشتارهاى اين دهه و بالاخص اعدامهاى سال ١٣٦٧ در ايران توسط رهبران رژيم اسلامي مياندازد . در سال ٦٧ تنها در عرض كمتر از چهار هفته بيش از پنج هزار نفر به دست جنايتكاران رژيم اسلامى به قتل رسيدند.

ميرحسين موسوى هشت سال در دهه شصت و در زمانى كه فرزندان مردم دسته دسته به جوخه هاى اعدام و طناب دار سپرده ميشدند نخست وزير رژيم بود.

موسوى در حال حاضر اصلاح طلب شده است و ادعا دارد كه طرفدار حقوق انسانها در ايران است! اما هرگز حتى يكبار هم اعدامهاى سال ١٣٦٧ را محكوم نكرده است و هميشه خمينى جنايتكار را تقدير كرده است. ايشان فكر ميكنند اين كشتارها براى حفظ نظام ضرورى بود و اين را همان موقع در دسامبر ١۹۸۸ در جواب به سوال گزارشگر يك تلويزيون استراليايى اظهار داشت. سوال اينست اگر يك نگهبان ساده اردوگاه مرگ آشويتس به جرم جنايت عليه بشريت محاكمه ميشود چگونه موسوى كه نخست وزير رژيم جنايت عليه بشريت در دهه شصت بود نبايد محاكمه شود؟ علاوه بر موسوى تعداد ديگری از سران جنايتكار رژيم نيز به خيل اصلاح طلبان پيوسته اند. تك تك اين جانيان دستشان به خون مردم آغشته ميباشد از جمله خلخالى كه يك قلم از جنايتش در سال ١٣٥۸- ١٣٥۹ در كردستان اين بود كه ٢٢ نفر را در عرض ده دقيقه “محاكمه” و به جوخه اعدام سپرد. خلخالى قبل از مرگش اصلاح طلب شد. طبعا من منكر اين نيستم كه انسان قابل تغيير است، اما اينها از سر منفعت مردم نيست كه با جناح ديگر رژيم مخالفت ميكنند , بلكه از سر منفعت نظامشان و جهت حفظ اين رژيم جنايتكاراست كه امروز اصلاح طلب شده اند. همه اين جنايتكاران يك وجه مشترك دارند و خود نيز بارها اعلام كرده اند: حفظ نظام جمهورى اسلامى . فردى كه جنايتى مرتكب شده است حتى اگر تغيير هم كند بايد در مقابل جنايتى كه كرده است جوابگو بوده و محاكمه شود.

هر بار كه جان بدربردگان دهه ٦٠ و خانواده جانباختگان دهه ٦٠ ميگويند ” ما نميبخشيم و فراموش نميكنيم ” و خواستار محاكمه سران رژيم از جمله موسوى به جرم جنايت عليه بشريت ميشوند طرفداران موسوى و اصلاح طلبها ميگويند: اين حرفها را نزنيد، شما نبايد به فكر انتقام باشيد. اين عده با آگاهى كامل كلمه انتقام را به جاى دادخواهى به كار ميبرند، چرا كه ميخواهند رهبران جنايتكارشان را تبرئه كنند.

در تابستان ٢٠١٢ دادگاه مردمى ايران تريبيونال در لندن انگلستان برگزار و بيش از هشتاد تن از جان بدربردگان و خانواده هاى جانباختگان دهه شصت عليه سران رژيم به دادگاه اظهارنامه ارائه دادند. شركت كنندگان از يك دهه شكنجه و تجاوز و زندان صحبت كردند. در اين دادگاه، صحبتهاي مادرى شنيده شد كه پس از سالها در مقابل زندانها بودن به جاى در آغوش گرفتن فرزندش لباسهاى فرزند اعدام شده اش را در آغوش كشيد، صحبتهاى مادرى شنيده شد كه يازده ماه فرزند خردسالش را با خود در زندان نگهدارى كرد، صحبتهاى دختر جوانى شنيده شد كه مادرش بزرگ شدن او را نديد و به همراه دائي هايش اعدام شد. چه كسى قرار است به اين جنايات جواب بدهد؟ در رابطه با برگزارى اين دادگاه هيچكدام از گروهها و شخصيتهاى طرفدار موسوى و اصلاح طلب سخن نگفتند و در رسانه خود نيز حتي اين خبر را انتشار هم ندادند. سوال اين است كه چرا ؟ اگر انتشار ميدادند كه آنوقت ميبايستي جناياتى كه تحت نخست وزيرى موسوى هم صورت گرفته بود را نيز محكوم ميكردند. اينها ترجيح دادند انسانيت را پايمال كنند و از جنايتكاران دفاع كنند و در صف مدافعين آنها قرار بگيرند. اينها به ما ميگويند صحبتى از جنايات دهه شصت نكنيد، دهه ٦٠ مربوط به گذشته است. مجسم كنيد اگر يك نفر در آلمان نزد كمپين پيگرد جنايتكاران نازيها كه در بالا اشاره كردم برود و به آنها بگويد كه چرا ميخواهند بعد از گذشت بيش از ٧٠ سال اين افراد را دستگير كنند و انتقام بگيريد؟ به نظر شما جواب فرزند يا نوه يك قربانى اردوگاه مرگ آشويتش به اين فرد چه ميتواند باشد؟

روزى فرا خواهد رسيد كه جان بدربردگان و فرزندان و نوه ها و خانواده هاى جانباختگان تك تك سران رژيم را كه به نحوى از آنجا در طول كل حاكميت رژيم در شكنجه و كشتار مردم دخالت داشته اند دستگير و به دادگاه بكشانند. روزى فراخواهد رسيد كه پوستر پيگرد سران جنايتكار رژيم را در سراسر دنيا پخش ميكنيم و از مردم دنيا ميخواهيم كمك كنند تا جنايتكاران را كه در آن زمان زبوبانه به گوشه اى خزيده و پنهان شده اند را دستگيركنند. روزى فرا خواهد رسيد كه اين جنايتكاران از اصلاح طلب شان گرفته تا غير اصلاح طلبشان, از شكنجه گر و بازجو گرفته تا نخست وزير و ديگر سران رژيم به جرم جنايت عليه بشريت تحت پيگرد و محاكمه قرار خواهند گرفت.

مهم نيست چند سال از ارتكاب يك جنايت ميگذرد، جنايت تاريخ مصرف ندارد، جنايتكاران بايد در دادگاه مردم محاكمه شوند و خواهند شد .
٢٧ جولاى ٢٠١٣

منتشر شده در نشریه شماره ١٢ زندانی سیاسی
http://zendanisiasi.files.wordpress.com/2013/07/zendani-siasi-12.pdf

Advertisements

About shivamahbobi

Women's rights activist and spokesperson for ​ Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI), former political prisoner ,TV producer and presenter

Posted on July 27, 2013, in Political Prisoners - زندانيان سياسى, فارسى. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: