Monthly Archives: March 2013

در دفاع از آمنه تايلر در تونس

indexاژدهاى اسلام سياسي را بايد از هر طرف مورد حمله قرار داد

آمنه تايلر  زن جوان  تونسى است  كه ١۹ سال دارد. چندى پيش در ادامه اعتراضات سازمان فمن به قوانين  ضد زن اسلامى,  عكس بدن برهنه خود را در حالى كه روى آن نوشته بود ” بدن من  متعلق به خودم ميباشد و ناموس هيچ كسى نيست” روى فيس بوك فمن تونس گذاشت.  در عكس العمل به اين حركت آمنه , المى عادل,  آخوند اسلامى در تونس فتوا داد كه آمنه بايد بر اساس قوانين شريعت اسلامى مجازات شد  و  صد ضربه شلاق بخورد و حتى سنگسار شود.  به گفته رسانه هاى محلى تونس, اگر آمنه در تونس محكوم بشود, او  را حد اقل به دو سال زندان و پرداخت جريمه نقدى محكوم ميكنند. در عين حال اسلاميها تلاش دارند از هر طريق ممكن آمنه  را سر به نيست كنند.

اين واقعه بار ديگر ثابت كرد اسلام  سياسى  يك  اژدهاى چند سر است كه  حمله اش در درجه اول و بيش از هر كسى متوجه زنان ميباشد. اگر رژيم اسلامى در ايران سر اصلى  اين اژدها ميباشد , دولتها و گروهاى اسلامى در كشورهاى  خاورميانه و شمال آفريقا  سرهاى ديگر اين اژدها هستند. زن  در منظر اين اژدها بايد قربانى شود, صاحب داشته باشد, تحت كنترل باشد , اختيار جسم و زندگى خود را نداشته باشد. زن از منظر اين اژدها  انسان برابر با مرد نيست , ناموس و مايملك   مرد است. بدن زن از منظر اين اژدها منبع فساد و تباهى است .

اگر ميخواهيم اين اژدهاى چند سر  كه روز بروز زخمى تر و ناتوان تر ميشود را از پا در بياوريم بايد هر جا اين اژدها سر بر آورد به او حمله كنيم.  در ايران, تونس, مصر, افغانستان, سودان, قلب اروپا و آمريكا فرق نميكند بايد همزمان اين اژدها را  مورد حمله قرار بدهيم . اگر در تونس يك جريان اسلامى   آمنه را تهديد به سنگسار و شلاق ميكند اين وظيفه تك تك ما مدافعين برابرى زن و مرد است  كه از هر طريق ممكن براى نجات جان آمنه تلاش كنيم . اگر اين اژدها بتواند يك قربانى بگيرد قربانيهاى ديگرى هم ميتواند بگيرد. مقابله با تهديد آمنه تنها به تونس و آمنه و زنان تونس ختم نميشود, به من و شما ربط مستقيم دارد.  اگر اژدهاى اسلام سياسي با دولتها و سازمانهاى اسلاميش ضيف شده است به خاطر مبارزه ما زنان و مردان آزاديخواه است, پس تنها راه از پا در آوردن  اين اژدها كه چيزى بجز مرگ و شكنجه و نفرت به دنيا نداده است  ادامه اين مبارزه است.

در عكس العمل به حمله به آمنه توسط اسلاميون  هزاران نفر در سراسر دنيا  دست به اعتراض زدند. زناان زيادى در حمايت از آمنه   دست به اعتراض عريان  زده اند. اين اعتراضات هنوز ادامه دارد و قرار است در روز چهارم آوريل در سراسر دنيا عليه اسلاميون و در حمايت از آمنه اعتراضى يكپارچه  صورت بگيرد .

تا ا حال حدود شصت  هزار نفر   طومار حمايت از آمنه را امضا كرده اند. آيا شما خواننده  گرامى اين سطور اين طومار را امضا كرده ايد؟ اگر امضا نكرده ايد  منتظر چه هستيد؟ آيا اين همه حمله و توهين به زنان كافي نيست؟ كنار گوش ما يك زن جوان را علنا به خاطر نشان دادن بدن عريانش مورد حمله قرار داده و مرتجعان اسلامى ميگويند بايد شلاق بخورد و سنگسار شود. آيا اين توهين به بشريت نيست؟

با امضا طومار و شركت در اعتراض جهانى روز چهارم آوريل در مقابل سفارخانه هاي تونس از حقوق  و  كرامت  انسانى دفاع كنيد. از جسارت آمنه و آمنه ها حمايت كنيد. حمايت از آمنه حمايت از ميليونها زنى است كه روزانه مورد هجوم دولتها و گروهاى اسلامى قرار ميگيرند .

نبايد سكوت كرد.

شيوا محبوبى –   فعال حقوق زنان

 پتيشن حمايت از آمنه :

http://www.change.org/petitions/petitioning-tunisian-government-amina-must-be-safe

Advertisements

اگر استعداد داشته باشى هر كارى كه دلت بخواد بكنى

20130313_151939

تو اين دنيا اگر استعداد داشته باشى هر كارى كه دلت بخواد ميتونى بكنى

چند روز پيش در يكى از محله هاي نسبتا فقير نشين لندن راه ميرفتم  كه صداى آهنگ بسيار زيبايى كه به سبك  اوپرايى ميخوند توجهم را جلب كرد. آهنگ خيلى بلند نبود اما به نظر ميامد كه از يك بلندگو داره پخش ميشه.  ناخوداگاه برگشتم كه ببينم اين بلندگو كجاست. هر چى به  ديوار پشت سرم كه تقريبا ١٠ مترى از من فاصله داشت نگاه كردم  بلندگويى نديدم.  يك كوچه بن بست بود با چند ديوار فرسوده . دوباره به راهم ادامه دادم اما اون صداى زيبا دوباره توجهم را جلب كرد

Read the rest of this entry

International Women’s Day-2013

As you know March 8th International Women’s Day is approaching. What is the biggest challenge facing woman in Iran in the year 2013?

I would say lack of organisation for women’s rights movement. Women in Iran have been generally facing daily challenges to survive under the Islamic laws and the systematic suppression. Bing a woman in Iran simply means being in a battle ground in everyday of your life. Obeying the Islamic dress code (Hijab), the colour of your cloths, walking on the street with your friends, having a boyfriend or girlfriend, getting married and whom you marry, getting a divorce, the custody of your children, choosing your job, traveling; these are only some of the challenges that women have been living with for more than three decades. If we look back, when the Islamic regime took the power in 1979, their first attack was on women. They said according to the Islamic laws women must cover and obey the Islamic rules. Thousands of women came on the streets, and they said loud and clear that they want freedom. Since then Islamic regime has not stopped oppressing women and Iranian women have not stopped fighting for their freedom; they have been fighting the Islamic regime on a daily basis. The new generation has continued the fight that started more than three decades ago. This every day fights and the fact that women in Iran have been challenging the regime for many years is one of the most important reasons that regime has not been able to implement its full Islamic laws. I believe women in Iran are among the most courageous people in the world; no torture, imprisonment and attack have been successful in pushing them back. They demand their rights without compromise. Read the rest of this entry

try different style of Hijab

On the International Women’s Day ( IWD ) try different style of Hijab!!

You must be joking…… see the following link in Guardian if you don’t believe me..

International Women’s Day ( IWD ) is about women’s liberation, IWD is a day that call on people to be against every aspect of suppression of women. Hijab is a symbol of women’s slavery, Hijab is a mobile prison and it is an insult to women.  showing different style of Hijab on the IWD is an insult to IWD and it is legitimising women’s slavery and humiliation.

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/gallery/2013/mar/06/women-photography#/?picture=405102670&index=10

 

 

 

%d bloggers like this: